خرید
پدرآهسته می گرید پدرآهسته می خندد
دلش پردردوپرغصه ولی پیوسته می خندد
پدریک کوه غم اما عجب آرامشی دارد
بدون خنده ی فرزند مگرآسایشی دارد