خرید
من مریضم که تو رو اینجور می‌خوامت به خدا
نمیتونم که یک شب از فکر تو بشم جدا
تو منو دوستم داری یا نداری ای خوبه ما
روی دوست داشتن من تأثیر نمیذاره حالا