خرید
دارم میخونم برات
ببین چقدر دلم تنگ شده واسه اون لبااات
هرجا ک بری خودمم پایم ام باهات
پایه واسه دردا و غمات